Användarvillkor

Användarvillkor E-böcker

Allmän information

•All information som skickas mellan kundens dator och server där tjänsten befinner sig skyddas av SSL

•KöWeSo ansvarar för att server där tjänsten befinner sig är skyddad från intrång upp till en sådan nivå som kan anses rimlig.

•KöWeSo ansvarar för att sparade personuppgifter skyddas och ej utan kundens medgivande sprids till tredje part

•KöWeSo ansvarar ej för av kunden nedladdat materiel

Rättigheter

•Detta avtal överlåter inte på något vis rättigheter för publicerat verk till KöWeSo i någon form utan att det i skriftlig form blivit överenskommet om annat.

•Du ger Booqla rätt att använda ditt namn vid marknadsföring av tjänsten.

KöWeSos åtaganden

•KöWeSo åtar sig att tillhandahålla en webbaserad tjänst avsedd att kunden på egen hand ska kunna producera och/eller distribuera sina böcker i Epub och MOBI format

•KöWeSo åtar sig att ständigt arbeta för att förbättra tjänsten och hålla den i linje med de krav som ställs på marknaden idag.

•KöWeSo åtar sig att aktivt marknadsföra producerade böcker genom sociala medier och webbplatser.

Kundens åtaganden

•Kunden försäkrar att denne innehar samtliga rättigheter att sälja och distribuera de verk som tillhandahålles via Booqla. KöWeSo frånsäger sig allt ansvar för en eventuell tvist som kan uppkomma mellan kunden och tredje part. kunden skall hålla KöWeSo skadeslös för krav och skador som uppkommit på grund av överträdelse av tredje mans immateriella rättigheter tillföljd av kundens tillhandahållande av verk eller annan data inom ramen för detta avtal.

•Kunden försäkrar att det material som denne lägger upp inte bryter mot svensk lagstiftning.

•Kunden ansvarar för att det material som denne lägger upp via KöWeSos webtjänst är tekniskt och innehållsmässigt riktigt. KöWeSo skall hållas skadeslöst för eventuella kostnader eller olägenheter på grund av att felaktigt material tillgängliggjorts via KöWeSos webtjänst.

•Kunden ansvarar för att meddela KöWeSo om kunden ej önskar att KöWeSo publicerar information att ett verks e-bokversion skapats genom Booqla.

•Kunden ansvarar för att för varje bok godkänna eller neka verkets tillgänglighet genom Minimart.

•Kunden ansvarar för att på egen media säkerhetskopiera alla digitala dokument skapade genom Booqla

•Kunden ansvarar att inom 5 arbetsdagar från det att kunden mottagit betalningsdokument via e-post påtala eventuella felaktigheter i dessa dokument

Fakturering

•Kostnad per konverterad titel är 500 kronor exklusive moms om ej annat på förhand avtalats. E-noveller på ett kapitel är gratis att konvertera och ladda ner.

• Konvertering av manus till tryckfärdig inlaga (PDF) kostar 700 kronor exklusive moms om ej annat på förhand avtalats. Kund kan utan kostnad ändra format på inlagan och ladda ner obegränsat antal gånger.

• Kostnad för försäljning av e-böcker genom Minimart är 25% alternativt 35% av varans utpris exkl moms.

• Booqla tar inga avgifter eller kommission för filer sålda via Adlibris, Bokon, Amazon, Itunes eller andra fristående tjänster.

• Fakturering till privatperson eller enskild firma vid tryck sker genom Billmate AB http://billmate.se

•Vid beställning med fakturering som betalningsmetod genomförs en kreditkontroll av billmate.se

•Med skapad titel menas att produkten laddats ner första gången. Titel kan laddas ner obegränsat antal gånger efter erlagd avgift

• E-bok och PDF kan laddas ner oändligt antal gånger efter betalning utan att ny kostnad tillkommer

•Betalningsvillkor är 14 dagar från att fakturan skickats om inte annat anges vid offert.

•Förseningsavgift 12% om inte annat anges vid offert.

Minimart

• KöWeSo står som betalningsmottagare för samtliga försäljning genom Minimart

• KöWeSo ansvarar för att utbetalning görs en gång i kvartalet dels till upphovsrättshållaren och dels till affiliaten.

• I avgiften 35% för tjänsten ingår Booqlas administrativa avgift, affiliatens ersättning samt kostnad för betalningslösning

• Agerar upphovsrätsshållaren säljare är Booqlas avgift endast 25% av försäljningspriset.

• 65%/75% av bokens försäljningspris exkl moms betalas ut till upphovsrättshållaren

• Om affiliaten är samma som upphovsrättshållaren sker betalningen av denna summa separat men vid samma tillfälle till upphovsrättshållaren

• Upphovsrättshållaren godtar att titlar som denne tillgängliggör genom Booqla genom ett aktivt val i bokformuläret säljs genom de Minimart som skapas på Booqla, och utan godkännande på förhand

• Inkomster för alla e-böcker som säljs genom Minimart, oavsett ägare av Minimarten omfattas av utbetalning till e-bokens ägare enligt modell 65/35 eller 25/75 beskrivet ovan.

• Upphovsrättshållaren ansvarar för kontroll av de webbplatser där Minimarten placerats så att dessa följer svensk lag och etik.

• Upphovsrättshållaren ansvarar att de titlar som denne tillgängliggör genom sitt konto följer svensk lag och etik.

• Om upphovsrättshållaren beslutar sig för att radera en Minimart ansvarar denne för att informera affiliaten om anledningen till raderingen.

Ångerrätt e-böcker och paket

Du har ingen ångerrätt på e-böcker och omslagsdesign, då dessa klassas som en tjänst. Så snart beställningen av den elektroniska filen gått genom och du fått möjligheten att påbörja nedladdning av en digital bok har du således ingen rätt att ångra beställningen. Detsamma gäller när designarbetet av omslaget påbörjats.

Vid beställning av tryckta exemplar och e-böcker i ett paket återbetalas endast summan för de tryckta böckerna (totalpris minus 2200 kronor exkl moms) om ej arbetet påbörjats på tryckeriet.

Har provtryck påbörjats återbetalas summan minus 2800 kronor

Reklamation

Om du mottager en felaktig vara i förhållande till din beställning eller en defekt vara ska du reklamera inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. Reklamationer kan meddelas genom vår supportfunktion, via e-post: support@booqla.com. Vi förbehåller oss rätten att avhjälpa ett fel/en defekt istället för att betala tillbaka köpesumman.

Villkor vid beställning av tryckta böcker

Beställning och ångerrätt

1. Vid beställning betalas hela beloppet enligt faktura om inte annat anges

2. Fakturan måste betalas till fullo innan huvudtryck påbörjas om inte annat anges

3. Om kund önskar avbryta beställningen efter det att provtryck gjorts på grund av orsaker andra än att kvaliteten inte motsvarar godtagbar standard i tryckbranchen återbetalas hela beloppet minus en serviceavgift på 800 kronor.

4. Om kund önskar avbryta beställningen efter det att huvudtryck påbörjats sker ingen återbetalning

5. Önskar kund göra ändringar i original efter det att tryck påbörjats går detta endast att göra innan huvudtryck påbörjats och det tillkommer en tilläggskostnad på 500 kronor exkl moms

Garanti, tryckta böcker

1. Kunden är i samtliga fall skyldig att kontrollera de levererade böckerna omedelbart vid mottagning för att försäkra överensstämmelse med beställning.

2. Uppenbara brister skall rapporteras till oss skriftligt av kunden  inom en tidsperiod av en vecka efter mottagandet av sändningen. Dolda fel som inte upptäcks av kunden under den omedelbara kontrollen när varorna levererades skall rapporteras skriftligen inom den 4 veckor efter det att varorna har lämnat tryckeriet.

3. När det gäller rättfärdigade påståenden, kan konsumenten välja att antingen bristerna åtgärdas eller att de felaktiga varorna ersätts. Vi har rätt att vägra kunden kompletterande tjänster om det innebär oproportionerliga kostnader och om en annan kompletterande tjänst kan ges utan vara en nackdel för kunden. Vi garanterar inledningsvis företag att rätta eller byta ut den defekta varan efter vårt gottfinnande. I varje fall är den kompletterande åtgärden fortfarande begränsad till ordervärdet. Detsamma gäller i fråga om en motiverad begäran om rättelse eller ersättning. I det fall åtgärden utebliver, försenas eller misslyckas, får kunden häva avtalet. Ansvar för följdskador undantas.

4. Identifieringen av defekter i endast en del av de levererade varorna berättigar inte kunden till en fordran på hela leveransen.

Ansvar för skada, tryckta böcker

1. Om leverantören levererar varan till en annan plats än leveransadressen som anges av kunden överförs risken till kunden när leverantören levererar varorna till speditionsföretag, lastbärare etc. för transport till de utsedda personerna eller anläggningarna . Detta gäller inte om kunden är slutanvändaren.

2. Kundernas krav på betalning av skadestånd, enligt följande regler, är uteslutna om skadan har orsakats uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet. Detta gäller även för ringa vårdslöshet i brott mot tull av våra rättsinnehavare.

3. Det avstådda kravet för skadestatus gäller inte om vi oaktsamt brutit en viktig avtalsförpliktelse, men det är vår skyldighet att ersätta enligt avtalets begränsning. Leverantören skall inte hållas ansvarig för förlust av potentiella affärer, vinst eller potentiella besparingar. Detta gäller även alla skador som orsakas av våra anställda, representanter eller rättsinnehavare. Så snart objektet har överlämnats till en speditör, lastbärare eller posttjänster, men senast vid dess avgång från vårt företags lokaler står kunden står risken för objektet om kunden inte är konsument. Överföringen av risken till kunden sker även med betalt post eller gratis transportleveranser om kunden inte är konsument. Varje leverans där yttre skador syns bör endast accepteras av kunden efter att ha fått bekräftelse på skadestånd från speditören eller bärare. Om detta inte görs är alla skadeståndsanspråk förverkade.

4. Alla original överlämnade till oss behandlas med största omsorg. Vi hålls ansvariga i händelse av skada eller förlust endast upp till råvarans värde. Alla ytterligare krav av alla slag är undantagna.

5. Kunden ansvarar själv för att ange tryckort i inlagan. Text som ska anges är ”Tryckt i Polen av Booqla” + året trycket gjordes

6. Booqla ansvarar ej för grafiska eller typografiska fel i orginalfiler

Leverans

1. Leveranstiden förlängs automatiskt för alla ärenden som kräver längre arbetstid när hinder inträffar. Längre arbetstid omfattar särskilt strejker och driftstörningar – särskilt störningar i datalänkar – så länge dessa hinder har bevisbar väsentlig inverkan på leveranstiderna. Leverantören skall inte heller hållas ansvarig i ovannämnda omständigheter om förseningen beror på ett redan existerande hinder.

2. Leveransdatum i offerten är ungefärligt och ej bindande. Vid bristande överensstämmelse för leveransdatum som uttryckligen har erkänts som bindande av leverantören är ersättningen begränsad till orderns värde. Ytterligare anspråk är uteslutna såvida avsiktlig handling eller grov oaktsamhet från leverantörens sida av leveransen sker.

Juridik

1. Alla användare måste registrera sig med korrekt personlig information

2. Missbruk av tjänsten eller användande av felaktig information med avsikt att vilseleda eller på annat sätt införskaffa sig information eller tjänster utan betalning kommer utan förvarning att polisanmälas

3. Detta avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist om tolkningen eller tillämpning av Avtalet eller med anknytning till Booqla, skall avgöras av allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Termer

SSL: Secure Sockets Layer (SSL) är en säkerhetsmekanism som används för att kryptera kommunikationen mellan två enheter. Ofta är ena sidan en webbserver (ex. onlinebutik) och den andra är en webbläsare

Booqla: Tjänst som ägs av KöWeSo där e-böcker skapas av kunden och olika försäljningsmöjligheter erbjuds.

Minimart: En tjänst där våra användare kan sälja sina böcker genom ett nätverk av partnersiter, så kallade affiliates. En minimart skapas i adminpanelen och användaren får då tillgång till en kodsnutt som placeras på den webbplats där boken eller böckerna ska säljas. Det finns ingen begränsning till vilka böcker som säljs utan det är helt upp till affiliaten att välja. Det kan vara en eller alla böcker som finns tillgängliga på Booqla. Booqla håller reda på försäljning och sköter all utbetalning till respektive part.

E-novell: En bokfil på ett kapitel redigeringsverktyget som går att ladda ner gratis genom en egen knapp i bokhanteringen.

Dokumentet senast ändrat 7 Oktober 2015